Cập nhật các địa điểm nguy cơ trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với Quảng Trị

    Để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, ngày 16/6/2021 Sở Y tế đã ban hành Công văn số 1063/SYT-NVY về việc cập nhật các địa điểm nguy cơ trong phòng, chống dịch Covid-19; theo đó người trở về từ các địa điểm, tỉnh thành sau phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, cụ thể:

    create

    Trà Mi / Tin nhanh Online

    Nguồn: Tin sản xuất